Tagalog

Mga Kaso ng Diborsyo at Pangangalaga: Impormasyon Para sa mga Kumakatawan sa Kanilang Sarili

Ang mga serye ng maiikling mga video ay tumatalakay ng maraming paksang mahalaga sa mga taong kumakatawan sa kanilang sarili sa mga kasong diborsyo at pangangalaga sa bata. Sinasaklaw ng mga video kung ano ang aasahan sa iba’t ibang hakbang ng kaso kasama na rito ang mga pamamaraan na dapat ninyong sundin. Kasama rin sa mga video ang impormasyon tungkol sa mga plano ng pagiging magulang, sustento ng bata, paghahati sa pag-aari ng mag-asawa, at opsyon para pagpasyahan ang inyong kaso na walang paglilitis.

Ang bawat video ay may habang 3 hanggang 5 minuto. Maaari ninyong panoorin lamang ang videong inyong nais o panoorin ang buong serye. Pagkatapos ng bawat video, may isang tanong na may pamimiliang sagot na makakatulong sa inyo upang malaman kung naunawaan ninyo ang paksa.

Panimula sa mga Serye

Kaasalan sa Hukuman

Kabuuang Idea ng Kaso

Mga Pirmihang Kautusan

Mga Opsyon sa Pagpapapasya

Pangangalaga /Mga Plano sa pagiging Magulang – Pt. 1

Pangangalaga/Mga plano sa Pagiging Magulang – Pt.2

Ari-arian ng mag-asawa

Paghahayag at Pagkatuklas

Sustento ng Asawa

Pagsasagawa ng Mosyon –Mosyon

Pagsasagawa ng mosyon – Pagsalungat

Pagsasagawa ng Mosyon – Sagot

Pagsasagawa ng Mosyon – Mga katapusang araw/oras

Paglilingkod sa Kabilang Panig

Sustento sa Bata

Pakikisali sa Pamamagitan ng Pagtawag sa Telepono

Pagmemeyl sa mga Dokumento


Iba pang makakatulong na mga

Alaska Court System Family Law Self-Help Center

Alaska Court System

Alaska LawHelp.org

Alaska Legal Services Corporation

LSCLogos005